header

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

מתכונת הלימודים

 

לימודי התואר הראשון מתנהלים בשני מסלולים, הנתונים לבחירתו של התלמיד: דו־חוגי וחד־חוגי. שני המסלולים שווי־ערך והיקף הלימודים בהם הוא: במסלול הדו־חוגי60 נקודות זכות בכל אחד משני החוגים, במסלול החד־חוגי120 נקודות זכות. תלמיד צריך לצבור 120 נקודות זכות לפחות כדי לקבל תואר ראשון. תלמיד שיסיים לימודיו בשני חוגים (דו־חוגיים) יקבל תואר בשניהם. לאור האמור לעיל, יש לבחור בחוג אחד במסלול חד־חוגי, או בשני חוגים במסלול דו־חוגי. למעט תכניות הלימוד המשולבות של הפקולטה למשפטים .

מסלולי הלימוד (דו־חוגי וחד־חוגי) מפורטים באתרי החוגים http://harshama.haifa.ac.il/h

 

 

apply button menu-1

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider