header

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

מועמדים ראויים לקידום

 

אוניברסיטת חיפה רואה עצמה כמוסד אקדמי בעל אוריינטצייה חברתית רחבה. במסגרת ראייה זו, האוניברסיטה שואפת לתת הזדמנות לרכישת השכלה גבוהה למועמדים המוגדרים כ“ראויים לקידום“.

מועמד יוגדר כ“ראוי לקידום“ לאחר בדיקת נתוניו האישיים ב“אגודה לקידום החינוך“ על בסיס אמות המידה שנקבעו על־ידה, וביניהן בית הספר התיכון שבו למד, רקע משפחתי, השכלה, השכלת הורים, מספר נפשות במשפחה, אזור מגורים בתקופת הלימודים בבית הספר התיכון ועוד.

מועמד הרואה עצמו מתאים להתקבל במסגרת  אפיק ה“ראויים לקידום“, מתבקש למלא טופס לבדיקת התאמתו. הטופס נמצא  באתר ה“אגודה לקידום החינוך״ . כתובת האגודה: רח׳ תורה ועבודה 1, בית וגן, ירושלים 96390. טל׳ 02-6441159. בכל פנייה יש לציין על המעטפה “העדפה מתקנת“.

את הבקשה לאבחון יש להגיש בצירוף כל המסמכים הנדרשים ל“אגודה לקידום החינוך“ במהלך עונת ההרשמה, ולא יאוחר מיום 30.4.2017. תוצאות הבדיקה תשלחנה ישירות לאוניברסיטאות ולמועמד. מועדי ההרשמה והגשת מסמכים בחוגים השונים חלים גם על המועמדים ה“ראויים לקידום“.

הוראות אלה חלות גם על תלמידי מכינה.

אוניברסיטת חיפה אינה מתחייבת לקבל כל מועמד “ראוי לקידום“, אלא בכפוף לנוהליה ותקנותיה.

 

 

apply button menu-1

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider