header

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

מועדי הרשמה ובחינות כניסה

 

סמסטר א' - תשע"ח

ההרשמה לכל התארים ולכל החוגים -מיום 22.1.2017

להלן חוגים בהם נקבעו מראש מועדים אחרונים להרשמה:

 

שם החוג

מועד אחרון להרשמה

מועד אחרון לבחינה פסיכומטרית*

מועד אחרון להגשת תעודות ומסמכים**

  ביולוגיה

31.8.2017

ספטמבר 2017 15.10.2017
 

הפרעות בתקשורת

31.5.2017

אפריל 2017

31.5.2017

 

ייעוץ והתפתחות האדם

31.7.2017

יולי 2017

30.9.2017

 

חינוך מיוחד

31.7.2017

יולי 2017

15.8.2017

 

כלכלה חשבונאות

31.7.2017

אפריל 2017

31.7.2017

 

כלכלה דו חוגי ומנהל עסקים

 

1.10.2017

 

יולי 2017 1.10.2017
 

למידה, הוראה והדרכה

31.7.2017

יולי 2017

15.8.2017
 

מדעי המחשב

14.9.2017

יולי 2017

14.9.2017
  מדעי הרפואה 31.8.2017 ספטמבר 2017 15.10.2017
 

מנהיגות ומדיניות בחינוך

 

30.6.2017

יולי 2017

28.9.2017

 

מערכות מידע

15.10.2017

ספטמבר 2017

15.10.2017

 

משפטים ***

17.8.2017

יולי  2017

 17.8.2017

 

סיעוד

30.6.2017

אפריל 2017

30.6.2017

 

פיזיותרפיה

30.6.2017

אפריל 2017

30.6.2017

 

עבודה סוציאלית

30.4.2017

אפריל 2017

 4.6.2017

 

ריפוי בעיסוק

31.5.2017

אפריל 2017

15.6.2017

 

שפה וספרות אנגלית

1.8.2017

יולי 2017

15.8.2017

 

שפה וספרות ערבית

3.9.2017

יולי 2017

30.9.2017

 

שירותי אנוש

15.8.2017

יולי 2017 

1.9.2017

 

*     למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל  תלמידי ההשלמות) אשר לגביהם המועד האחרון הוא יולי 2017.

 

**  למעט עתודאים ותלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לא כולל  תלמידי ההשלמות) שהמועד האחרון הוא 31.8.2017

*** הפקולטה למשפטים שומרת לעצמה הזכות לא להתחשב בתוצאות המבחן הפסיכומטרי ממועד יולי2017 במידה ויתמלאו כל המקומות בשלב   מוקדם יותר

בחוגים שלא קבעו מראש מועד אחרון להרשמה מאוחרת, סגירת ההרשמה תיעשה ללא הודעה מוקדמת. גם בחוגים אשר קבעו מראש תאריך לסגירת ההרשמה הנ"ל תיתכן סגירה מוקדמת יותר וללא התראה, זאת אם התמלאו כל המקומות בחוג. מומלץ להירשם לאוניברסיטה מוקדם ככל האפשר.

המועד האחרון להמצאת תעודת הבגרות, או מסמכים שווי ערך לה ושיפורי ציונים הינו31.8.2017  להוציא חוגים אשר קבעו מועד אחר להגשת תעודות ומסמכים כמפורט בטבלה לעיל. המועד האחרון לבחינות הבגרות התקף לסמסטר א' שנה"ל תשע"ח, הוא חורף תשע"ז למעט מועמדים עתודאים, אשר לגביהם יתקבל גם מועד קיץ תשע"ז.

מועדי בחינות חוגיות (סמסטר א' תשע"ח).

 

 

שם החוג

מועד בחינה

שפה וספרות אנגלית

2.6.2017 שעה 09:00

3.8.2017 שעה 13:00

שפה וספרות ערבית

5.5.2017 שעה 09:00

 14.7.2017 שעה 09:00

8.9.2017 שעה 09:00

החוג לסיעוד

הבחינות מתקיימות בחדר 721 בניין ראשי 10:00.

יש להביא אוזניות שמע למחשב ותעודה מזהה .

14.3.2017

4.4.2017

25.4.2017

16.5.2017

13.6.2017

4.7.2017

משפטים - מבחני התאמה 

 

מידע נוסף יפורסם באתר הפקולטה

חובה להירשם לבחינות באמצעות האתר.

חדרי הבחינות יפורסמו באתר זה בסמוך למועד הבחינה.

לכל הבחינות יש להצטייד תעודת זהות.


 

מועדי ראיונות חוגיים

 

 

שם החוג

מועד הראיונות

הערות

אמנות יצירה

החל מחודש מאי

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

"אופקים" ב"א מצטיינים

החל מחודש מאי המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
הפרעות בתקשורת

במהלך תקופת ההרשמה

המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
מוסיקה החל מחודש מאי המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
עבודה סוציאלית במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
פילוסופיה חד חוגי החל מחודש פברואר על המועמד לפנות למזכירות החוג
פיזיותרפיה במהלך תקופת ההרשמה המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
ריפוי בעיסוק החל מחודש פברואר המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג
תיאטרון החל מחודש מאי המועמד יוזמן ע"י מזכירות החוג

 

בחינה הפסיכומטרית (ראה גם www.nite.org.il )

ההרשמה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל:

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

 

מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

שפות הבחינה

20.2.2017

10.1.2017

עברית, משולב/אנגלית, רוסית, צרפתית,

 

6,9.4.2017

22.2.2017

עברית, ערבית

 

6,7.7.2017

22.5.2017

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית, צרפתית, ספרדית

4,5.9.2017

26.7.2017

עברית, ערבית

 

15,17.12.2017

1.11.2017

עברית, ערבית

 

 

* עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

 

 

למעט החוגים המופיעים בפרק "מועדי הרשמה "

לעתודאים ולתלמידי המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה בלבד (לא כולל תלמידי ההשלמות)  ולנבחנים בצרפתית וספרדית המועד האחרון עבור  כל החוגים הוא  יולי 2017.

תוצאות הבחינה הפסיכומטרית תקפות ל- 10 שנות הלימודים שלאחר הבחינה. לצורך קבלת החלטה יילקח בחשבון הציון התקף הגבוה  מבין ציוניו של המועמד.

 

בחינת ידע באנגלית ( אמי"ר)


ניתן להיבחן בנפרד בבחינת המיון באנגלית (בחינת אמי"ר) לשם סיווג לרמות . תקפות ציון בחינת אמי"ר היא 10 שנים ממועד הבחינה. ניתן להירשם לבחינה באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה או על ידי פנייה אל :

המרכז הארצי לבחינות והערכה, ת.ד. 26015, ירושלים 91260.

להלן מועדי הבחינות:

 

מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

20.2.2017

10.1.2017

6,9.4.2017

22.2.2017

6,7.7.2017

22.5.2017

4,5.9.2017

26.7.2017

15,17.12.2017

1.11.2017

 

 * עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

 

בחינת ידע בעברית (יע"ל)

בהמשך לבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית מתקיימת גם בחינת ידע בעברית  (יע"ל).  ניתן להירשם באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות והערכה www.nite.org.il
תקפות בחינת "יע"ל" היא 10 שנים. האוניברסיטה תתחשב בציון התקף הגבוה מבין ציוניו של המועמד

להלן מועדי הבחינות:

מועד הבחינה

סיום ההרשמה*

20.2.2017

10.1.2017

6,9.4.2017

22.2.2017

6,7.7.2017

22.5.2017

4,5.9.2017

26.7.2017

15,17.12.2017

1.11.2017

 

 

 

apply button menu-1

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider